Privaatsuspoliitika

Üldsätted

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Masina 20 Kohvimaja OÜ (edaspidi andmetöötleja).

Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

 

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

EU, EEA, UK & Šveits:
Andmeid ei koguta, kuni andmesubjekt annab küpsistele nõusoleku. Küpsistest keeldudes või neid mitte kinnitates andmeid ei koguta välja arvatud kui andmesubjekt on esitanud tellimuse või on üritanud esitada tellimust, mis juhul säilitatakse andmesubjekti poolt sisestatud tellimuse info (nimi, aadress, maksekaardi detailid, e-posti aadress ja telefoninumber).

Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

Kodulehte külastades, kogub andmetöötleja  informatsiooni seadme, brauseri tüübi, IP-aadressi, ajavööndi ja mõnede küpsiste kohta, mis on eelnevalt seadesse allalaaditud. Lisaks kogub andmetöötleja infot kodulehe sirvimise kohta, vaadatud tooted, milliseid otsingutermineid on kasutatud, ja muu info kodulehe kasutamise kohta. See info on kategoriseerituid kui "Seadme info".

Andmetööteja kogub Seadme Infot järgnevatel viisidel:
 -"Küpsised" on andmefailid, mis paigutatakse teie seadmesse või arvutisse ja sisaldavad sageli anonüümset kordumatut identifikaatorit. Lisateavet küpsiste ja küpsiste keelamise kohta leiate aadressilt http://www.allaboutcookies.org.
-"Logifailid" jälgivad kodulehel toimuvaid toiminguid ja koguvad andmeid, sealhulgas IP-aadressi, brauseri tüüpi, Interneti-teenuse pakkujat, viite-/väljumise lehti ja kuupäeva/kellaaja templeid.

Kui andmesubjekt esitab veebilehel tellimuse või üritab esitada tellimust, kogub andmetöötleja andmbesubjekti sisestatud infot: nimi, aadress, maksekaardi detailid, e-posti aadress ja telefoninumber. See info on kategoriseerituid kui "Tellimuse info".

Käesolevas privaatsuspoliitikas käsitletakse nii "Seadme Info" kui ka "Tellimuse Info"nimetusega "Isikuandmed".

 

Klientide isikuandmete töötlemine ja jagamine

Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

1. Ees- ja perekonnanimi;

2. Sünnikuupäev;

3. Telefoninumber;

4. E-posti aadress;

5. Kohaletoimetamise aadress;

6. Arvelduskonto number;

7. Maksekaardi detailid;

Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat

Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat 

Töötlemise eesmärk – kliendihaldus

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat

Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat

Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejatele Maksekeskus AS või Stripe.

Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

Andmetöötleja jagab andmesubjekti andmeid kolmandate osapooltega: Shopify, e-poe platvorm – lisateave selle kohta, kuidas Shopify isikuandmeid töötleb: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Pulsev (Parcely), kullerteenuste platvorm, andmesubjekti andmeid jagatakse ainult tellimuse esitamise puhul. Jagatud andmed: Ees- ja perekonnanimi; Telefoninumber; E-posti aadress; Kohaletoimetamise aadress – lisateave selle kohta, kuidas Parcely isikuandmeid töötleb: https://www.parcely.app/privacy-policy/.
FORSBERG+two (Order Printer Pro), arvete koostamise platvorm, jagatud andmed:  Ees- ja perekonnanimi; Telefoninumber; E-posti aadress; Kohaletoimetamise aadress; Arvelduskonto number - lisateave selle kohta, kuidas Order Printer Pro isikuandmeid töötleb: https://www.forsbergplustwo.com/pages/privacy-policy.
Klaviyo, turundus ja uudiskirjad, jagatud andmed: Ees- ja perekonnanimi; Telefoninumber; E-posti aadress; Kohaletoimetamise aadress; tellimuste ajalugu,  seadme info– lisateave selle kohta, kuidas Klaviyo isikuandmeid töötleb: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-policy.

Andmetöötleja kasutab kahte maksete töötlemise pakkujat: Maksekeskus ja Stripe, olenevalt andmesubjekti valitud makseviisist – lisateave selle kohta, kuidas Stripe isikuandmeid töötleb: https://stripe.com/et-gb-ee/privacy. Lisateave selle kohta, kuidas Maksekeskus isikuandmeid töötleb:  https://makecommerce.net/terms-and-conditions-of-data-protection/.

Lõpuks võime andmesubjekti isikuandmeid jagada ka selleks, et järgida kehtivaid seadusi ja määrusi, vastata kohtukutsele, läbiotsimismäärusele või muule seaduslikule päringule saadava teabe saamiseks või muul viisil oma õiguste kaitsmiseks.

 

Otseturundus 

Andmesubjekti registreerumisel uudiskirjaga jagatakse seadme info ja tellimuse info uudiskirja platvormiga, Klaviyo. Klaviyo privaatsuspoliitika: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-policy.
Uudiskiri saadetakse ainult uudiskirja saamiseks nõusoleku andnud klientidega viisil, et iga turundussuhtluse korral on võimalik tellimusest loobuda läbi lingi uudiskirja e-postis vajutades nuppu "Tühista tellimus". Uudiskirjast saab igal ajal loobuda järgnevalt esitatud viisidel:
- Klaviyo – vajutades turundusmeili lõpus nuppu "Tühista tellimus" 
-Kirjutades e-posti aadressile info@papermill.coffee
-Saates kirja aadressile:
Paper Mill, Masina 20 Kohvimaja OÜ
Masina 20, 10144 Tallinn , Eesti

 

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@papermill.coffee.

Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Lõppsätted

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe http://papermill.coffee/ kaudu .

Masina 20 Kohvimaja OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Masina 20 Kohvimaja OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejatele Maksekeskus AS või Stripe.

Kontakt

Küsimuste või kaebuste korral palun võtke ühendust läbi e-posti aadressi:
Info@papermill.coffee
Või kirja teel:
Paper Mill, Masina 20 Kohvimaja OÜ
Masina 20, 10144 Tallinn , EestiViimati uuendatud 19/01/2023